הידעת שאם אתה משכיר דירה לשוכר מגיע לך פטור ממס ?

כן, כמו שזה נראה, כאשר משכירים דירה לשוכר, מגיע לכם פטור ממס הכנסה!

לפי סעיף 2.(א) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990, כאשר אתה משכיר דירה לשוכר, מגיע לך פטור מלא מתשלום מס בגין השכרתה, זאת כאשר סכום השכירות החודשי לא עולה על 4200 ₪ בחודש.


להלן סעיף החוק:

פטור (תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 11) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007
 

2.(א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לעניין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

 

סעיפים 2.(ב) ו – 2.(ג) מסבירים;
היה ושכר הדירה עולה על תקרת המס שהיא 4200 ₪, המשכיר יהיה חייב במס בגין ההפרשים, כלומר; אם השכיר את הדירה בסכום העולה על 4200, יהיה פטור ממס עד לגובה של 4200, וכל ההפרש שאחרי סכום זה יהווה אירוע מס ויהיה עליו לשלם בגין הפרש זה.


למשל; השכיר את הדירה ב – 4800 ₪, יהיה חייב במס עבור 600 ₪ אלו.

להלן סעיפי החוק:

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

2.(ב)יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

2.(ג)לעניין סעיף זה, "התקרה המתואמת" – התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.

 

כדי לקבל את הפטור, סעיף 3 לחוק קובע שהמשכיר חייב לקבל הצהרה / מסמך החתום בכתב ידו של השוכר המאשר שהוא שוכר את הדירה למגורים בלבד.

 

תנאי לפטור

3.הפטור לפי סעיף 2 יחול רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

האמור לעיל מוצע כשירות ואין האמור מהווה ייעוץ מס ו/או ייעוץ משפטי.

כדי להבין יותר לעומק, חובה להתייעץ עם יועץ מס מוסמך ו/או עם עו"ד מקצועי